4-needle stitching

(noun, fabric, techn) may 4 kim,
cách hoàn tất thường được sử dụng cho ống tay áo hoặc đường viền áo, bằng các áp dụng 4 kim để tạo ra các đường may song song, tạo cho quần áo dáng vẻ gọn, sạch hơn