absorption coefficient

(noun, techn) hệ số hấp thụ, hệ số bám, hệ số dính. Hệ số hấp thụ là đặc tính của một vật liệu. Nó xác định mức độ mà một vật liệu hấp thụ năng lượng, ví dụ, năng lượng của các sóng âm thanh hoặc của bức xạ điện từ. Trong hóa học và khoa học sinh học, hệ số hấp thụ là thước đo độ hòa tan của một chất khí, tính bằng thể tích, ở trạng thái bảo hoà trong một chất lỏng ( thể tích) trong điều kiện chuẩn