bleaching stabilizers

(noun, textile, chem) chất ổn định tẩy trắng, hiệu quả của quy trình tẩy trắng với hydrogen peroxide tùy thuộc vào việc kiểm soát sự giải phóng oxy. Sợi có thể bị hư hại khi oxy được giải phóng quá nhanh. Bên cạnh chất ổn định sodium silicate (thủy tinh lỏng) được biết đến nhiều với tác dụng tối ưu, các chất ổn định khác dựa trên polyorganosiloxanes (-O-Si-O-Si-), sodium borate (Na2B4O7·10H2O) và magnesium silicate (MgO:XSiO2•H2O) cũng được sử dụng. Các nhược điểm của chất ổn định silicate bao gồm những khó khăn trong việc loại bỏ trong quá trình giặt, hình thành các cặn trên sợi và máy móc thiết bị, làm cứng sợi vv
Hiện nay vẫn chưa tìm ra chất ổn định hiệu quả để thay thế cho sodium hoặc magnesium silicate. Khi việc tẩy trắng được thực hiện trong một khoảng thời gian tương đối dài (ví dụ như quy trình ngấm ép từng mẻ), thì càng đặc biệt khó trong việc tìm một chất thay thế hiệu quả cho sodium silicate.
Khi dùng sodium orthosilicate ( Na4O4Si), nên phối hợp muối phosphate và magnesium để làm chất ổn định