Kiểm tra chất liệu

Khi cần xác định hoặc tối ưu hoá chất lượng hàng dệt may, bề mặt, đồ gia dụng hoặc các sản phẩm liên quan đến dệt may bằng phương pháp kiểm nghiệm chất liệu hoặc kiểm tra sản phẩm bằng phương pháp so sánh, quý vị có thể tin tưởng vào kinh nghiệm và sự đánh giá của Viện Hohenstein
Chúng tôi cung cấp một loạt các thể loại kiểm tra hiệu xuất dựa trên các chuẩn quốc gia và quốc tế, cùng chung với các chuẩn đánh giá riêng của viện kiểm nghiệm.
Đây là các công cụ hỗ trợ quan trọng trong việc phát triển và quảng bá sản phẩm. Ngoài ra đây còn là một biện pháp hiệu quả trong việc loại trừ các khiếu nại có thể xảy ra sau này

  • Chemical properties
  • Physical properties
  • Function
  • Hygiene
  • Harmful substances
  • Textile auxiliaries
  • Effectiveness