Văn kiện Hiệp định CPTPP và các Tóm tắt

Ngày 21/2/2018, các nước thành viên CPTPP đã công bố văn kiện chính thức của Hiệp định để chuẩn bị cho ký kết chính thức vào tháng 3/2018.

Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định CPTPP (bản chính thức), cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI (TTWTO). Xem văn kiện và các bảng tóm tắt tại đây. Xin chú ý đến chương 4 dành cho hàng dệt may